Wettelijke informatie

Het gebruik van deze website betekent dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, gelieve af te zien van verder gebruik van de site.

De elementen die op deze site worden voorgesteld zijn voor wijziging vatbaar zonder voorafgaandelijk bericht en worden ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete waarborg van enigerlei aard en kunnen geen recht geven om welke schadevergoeding ook. Het behoort de gebruiker van deze website toe alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen contaminatie door mogelijke virussen of het Internet.

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder Urban.brussels u toegang verleent tot deze website.

U heeft toegang tot de website www.monumentenmaandag.brussels en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website www.openmonumentendagen.brussels en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

Urban.brussels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld.  

Urban.brussels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de website verwijst.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met name de gegevens, de informatie, de illustraties, enz...) wordt beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom.

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Urban.brussels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Regelgeving met betrekking tot het privéleven

Urban.brussels zal uw gegevens gebruiken overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven, zijnde met name de volgende wetteksten: 

  1. De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, ook "GDPR" genaamd);
  2. De richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie);
  3. De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Een "persoonsgegeven" (hierna "uw gegevens" wanneer het om de uwe gaat) vertegenwoordigt elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd "betrokken persoon"). Als geïdentificeerd of identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor diens fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonsgegevens moeten op een loyale en geoorloofde wijze en transparant naar de betrokkene toe verwerkt worden, ze moeten verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden, aangewezen, relevant en niet buitensporig zijn, nauwkeurig zijn en bewaard worden in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden Urban.brussels en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met webmaster.